Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti Tritón Pardubice, spol. s r. o., IČ: 60110422 se sídlem č.p. 130, 530 02 Starý Mateřov zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 5386 pro prodej zboží.

čl. I. Úvodní ustanovení

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvního vztahu mezi prodávajícím, spol. Tritón Pardubice, spol. s r. o., IČ: 60110422, DIČ CZ60110422 se sídlem č.p. 130, Starý Mateřov, PSČ: 530 02, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5386 (dále i jen „prodávající“), a kupujícím (zákazník nebo spotřebitel).

Vznik, průběh a zánik veškerých smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, v otázkách obchodními podmínkami neupravenými platným a účinným právním řádem České republiky a v této souvislosti zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, v platném znění, je-li kupující spotřebitelem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, anglickém a německém jazyce. V případě rozporu je převažující česká verze.

čl. II. Objednávky

Prodávající přijímá objednávky faxem, poštou, e-mailem nebo vystavené kupujícím přímo v obchodním oddělení a to při osobním odběru. Kupující je povinen uvést ve své závazné objednávce správné údaje, a to zejména:

 • kupující, který je spotřebitel uvede osobní identifikační údaje (jméno a příjmení)
 • kupující, který je podnikatel nebo právnická osoba uvede obchodní firmu, IČ, sídlo nebo místo podnikání
 • přesnou adresu místa dodání objednaného zboží
 • jméno pracovníka, který objednávku provedl
 • název a označení produktu dle platného ceníku
 • požadované množství
 • přepravní dispozice

Objednání zboží je kupujícímu potvrzeno zasláním formuláře s názvem: ZÁVAZNÉ POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, který slouží pro kontrolu správnosti a úplnosti objednávky (ceny, počty kusů, druh zboží). Kupující je povinen překontrolovat správnost údajů v ZÁVAZNÉM POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY. V případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí je kupující povinen kontaktovat pracovníky obchodního oddělení a to neprodleně po zjištění nesrovnalostí. Potvrzení objednávky není výzvou k úhradě zboží.

čl. III. Ceny a doprava

Odběratelské ceny jsou určeny platným obchodním ceníkem prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na dodatečné změny, případně určení speciálních cenových kategorií. Jejich případnou aktualizaci bude nabízet formou písemných nebo faxových zpráv v podobě dodatků k ceníku.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Akční ceny platí do vyprodání skladových zásob. Cena za dopravu je stanovena dle odebraného množství a vzdálenosti místa dodání.

čl. IV. Dodací podmínky

Zboží je ve sjednaném termínu expedováno dohodnutým způsobem, zákazník může zboží vyzvednout osobně v sídle společností Tritón Pardubice, spol. s r. o. po domluvě s prodávajícím.

Pracovní doba pracovníků skladu je Po-Pá od 7:00 do 15:30 hod.

V případě, že si prodávající a kupující sjednají doložku FCA (Free carrier) dle pravidel INCOTERMS 2010 v rámci svého smluvního vztahu, má kupující povinnost prodávajícímu vydat písemné potvrzení, v němž bude uvedeno, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno jím nebo na jeho účet třetí osobou, s uvedením státu určení zboží. Toto písemné potvrzení bude dále obsahovat: datum vystavení; jméno (firmu) a adresu (sídlo) kupujícího; množství a druh zboží; číslo faktury, datum a místo ukončení přepravy zboží, totožnost fyzické osoby přijímající zboží a totožnost fyzické osoby vystavující toto potvrzení za kupujícího.

V případě, že kupující nevystaví prodávajícímu výše specifikované písemné potvrzení nejpozději do desátého dne měsíce následujícího po dodání zboží nebo v písemném potvrzení uvede nepravdivé informace, se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto vzniknou. Především zpětně doměřenou daň z přidané hodnoty z důvodu nesplnění podmínky pro osvobození od daně z přidané hodnoty dle platných předpisů EU a ČR , případné úroky z prodlení či penále apod.

čl. V. Platební podmínky, záruka a reklamace

Doba splatnosti faktury činí 17 dní od data vystavení faktury prodávajícím. Prodloužení doby splatnosti musí být sjednáno předem a to pouze písemnou formou (emailem, nebo poštou).

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloz<>byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Případná reklamace z titulu poškození zboží dopravou neopravňuje příjemce k zadržení platby nebo prodloužení doby splatnosti.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud kupující zjistí poškození dodaného zboží způsobené při přepravě, je povinen poznamenat tuto skutečnost při převzetí v dodacím a přepravním listu a nechat potvrdit dopravcem.

O způsobu řešení reklamace rozhodne prodávající dle platných právních předpisů, a to opravou vadného zboží, jeho výměnou, vrácením kupní ceny nebo poskytnutím slevy.

Záruční doba je 12 měsíců. Záruční list je plně nahrazen účetním dokladem (fakturou) vystaveným prodávajícím.

Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení věci způsobené jejím užíváním, dále na vady zapříčiněné neodbornou montáží, zanedbáním doporučené údržby a používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze.

Množstevní a individuální slevy prodávající poskytuje jen na základě dohody.

čl. VI. Zvláštní ustanovení o reklamaci pro spotřebitele

Uplatňovat práva z odpovědnosti za vady dle tohoto článku přísluší pouze kupujícímu, který je zároveň spotřebitelem. Tento článek se nevztahuje na případy, kdy je kupující právnickou osobou či osobou, jež jednala při uzavírání smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li předmětem koupě již použité spotřební zboží, smluvní strany si ujednaly, že se doby pro uplatnění práv z vadného plnění zkracují na polovinu zákonné doby v souladu s ust. § 2168 občanského zákoníku.

Předchozí odstavec se nepoužije:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí spotřebitelem, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Nebudou-li vady zboží reklamovány u prodávajícího v záruční době, pak práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou.

Místem pro uplatnění vad je provozovna prodávajícího na adrese Tritón Pardubice, spol. s r. o., č.p. 130, 530 02 Starý Mateřov. Spotřebitel může reklamované zboží přinést osobně každý všední den v době od 7:00 do 15:30, nebo může zboží na tuto adresu zaslat. Zboží nesmí být zasláno na dobírku, takové zásilky prodávající nemůže přijmout. V případě zasílání zboží je spotřebitel povinen zvolit takový způsob přepravy, aby zboží nebylo přepravou poškozeno ani jinak narušeno, zejména je povinen zboží ochránit pevným a neporušeným obalem. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. K reklamovanému zboží je spotřebitel povinen přiložit kopii dokladu o koupi a dále je povinen srozumitelně popsat vady zboží a případně uvést, jak by měla být reklamace vyřízena. Pro rychlejší vyřízení věci se doporučuje vyjma jména, příjmení a adresy spotřebitele uvést i telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Nároky spotřebitele při uplatňování vad vyplývají z platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to zejména následovně:

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výmě nu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, kdy mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil. Prodávající dále nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka rovněž nevztahuje. Záruka se dále nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené běžným používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není důvodem k reklamaci.

Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy obchod@triton.cz.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně reklamace spotřebitel může kontaktovat prodávajícího na telefonním čísle +420 467 401 111 (každý všední den v době od 7:00 do15:30), případně e-mailem obchod@triton.cz.

čl. VII. Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě

Právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku má pouze osoba v postavení spotřebitele. Tento článek se zejména nevztahuje na případy, kdy kupující je právnická osoba nebo jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Využije-li spotřebitel práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení dle předešlého odstavce za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje, přičemž oznámení musí být adresováno do provozovny prodávajícího na adresu Tritón Pardubice, spol. s r. o., č.p. 130, 530 02 Starý Mateřov / Tritón Pardubice, spol. s r.o., pobočka Praha, Do Čertous 2627/9, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice. V odstoupení musí být specifikována smlouva, od které spotřebitel odstupuje, údaj o odstoupení, jméno a adresa spotřebitele a dále číslo účtu, na který si spotřebitel přeje vrátit peníze, je-li odstoupení oprávněné. Pro rychlejší komunikaci se doporučuje uvést i telefon nebo e-mailová adresa spotřebitele. Pro odstoupení může spotřebitel využít formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek, není to však jeho povinností.

Spotřebitel je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a dále kopii dokladu o koupi. Vrácené zboží nesmí být zasláno na dobírku. Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace), nepoškozené a bez známek opotřebení. V opačném případě je prodávající oprávněn si odečíst výši škody, která mu poškozením zboží vznikla, přičemž tato škoda se může rovnat i kupní ceně zboží. Spotřebitel je zejména povinen dbát na to, aby se zboží nepoškodilo při přepravě, tedy opatřit zboží vhodným obalem.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto článku zejména v následujících případech:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Byl-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen nést náklady spojené s vrácením zboží, včetně nákladů na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Peníze vrátí prodávající spotřebiteli do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu spotřebitel předá zboží nebo prokáže, že zboží odeslal. Spotřebitel dále odpovídá prodávajícímu zejména za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je vhodné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

čl. VIII. Závěrečná ujednání

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými zvláštními kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Ochrana soukromí spotřebitele je upravena v Informaci o zpracování osobních údajů.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

V Starém Mateřově dne 1.1.2020